User Tools

Site Tools


angular_2

Angular 2

Komponenty a CIDER pravidlo

 • Při vytváření komponent se řídit mnemotechnickou pomůckou - CIDER
  • Create your class
  • Import your dependencies
  • Decorate your class
  • Enhance with composition
  • Repeat for sub-components

C

class AppComponent { public title = 'Tour of Heroes'; }

I

 • The only dependency we have for AppComponent for now is just Component.

import {Component} from 'angular2/angular2';

D

 • Musím říct Angularu, aby vzal tu mnou vytvořenou třídu AppComponent a “nabindoval” ji na můj my-app element společně s mým my-template.html souborem.
 • říkáme tak, jak se má naše komponenta chovat. Je možné ji nadefinovat styly i direktivy.
 //import {Component} from 'angular2/angular2';
 class Hero {
  id: number;
  name: string;
 }
 @Component({
  selector: 'my-app',
  templateUrl:'my-template.html',
  styleUrls: ['app/app.component.css'],
  directives: [ROUTER_DIRECTIVES]
 })
 class AppComponent {
  public title = 'Tour of Heroes';
  public hero: Hero = {
   id: 1,
   name: 'Windstorm'
  };
 }//

my-template.html:

 <h1>{{title}}</h1>
 <h2>{{hero.name}} details!</h2>
 <div><label>id: </label>{{hero.id}}</div>

E

 • Nyní je možné začít obohacovat komponentu o další věci jako třeba provázání s modelem…
 • We are going to import FORM_DIRECTIVES so that we can have access to ng-model in our template. This next step is very important: we add FORM_DIRECTIVES to the directives arrays.
 //import {Component, FORM_DIRECTIVES} from 'angular2/angular2';
 class Hero {
  id: number;
  name: string;
 }
 @Component({
  selector: 'my-app',
  templateUrl:'my-template.html',
  directives: [FORM_DIRECTIVES]
 })
 class AppComponent {
  public title = 'Tour of Heroes';
  public hero: Hero = {
   id: 1,
   name: 'Windstorm'
  };
 }//

my-template.html po předělání:

 <h1>{{title}}</h1>
 <h2>{{hero.name}} details!</h2>
 <div><label>id: </label>{{hero.id}}</div>
 <div>
  <label>name: </label>
  <div><input [(ng-model)]="hero.name" placeholder="name"></div>
 </div>

R

 • S tím, co jsem udělal předtím, bych v reálném příkladu nevystačil. Jak aplikace roste, je potřeba abstrahovat tyto vytvořené jednotky na sub-komponenty. To je místo, kde CIDER proces jede od začátku - například pokud bych měl nějaký formulář, který disponuje složitější validací a chtěl bych ho oddělit od hlavní komponenty.
 • Opět bych deklarovat novou třídu, která by zapouzdřovala funkcionalitu formuláře, imporotval bych závisloti

Bootstrap v hlavní komponentě

 • vzhledem k tomu, že hlavní komponenta je vstupní branou aplikace, umisťuje se do tohoto místa bootstrap frameworku. Umístíme proto bootstrap do závilsotí a na konci kódu provedeme vyvolání funkce:
 //import {**bootstrap**, Component, FORM_DIRECTIVES} from 'angular2/angular2';
 class Hero {
  id: number;
  name: string;
 }
 @Component({
  selector: 'my-app',
  templateUrl:'my-template.html',
  directives: [FORM_DIRECTIVES]
 })
 class AppComponent {
  public title = 'Tour of Heroes';
  public hero: Hero = {
   id: 1,
   name: 'Windstorm'
  };
 }
 **bootstrap(AppComponent)**;//

Routing v komponentě

 • je potřeba komponentu dekorovat pomocí @RouteConfig
 • To enable routing, we are going to import RouteConfig and ROUTER_DIRECTIVES as well as AboutComponent, ExperimentsComponent and HomeComponent.
 //import {RouteConfig, ROUTER_DIRECTIVES} from 'angular2/router';
 import {AboutComponent} from './about/about.component';
 import {ExperimentsComponent} from './experiments/experiments.component';
 import {HomeComponent} from './home/home.component';//

Tvorba routování

 • Potřebujeme routovací moduly a další komponenty pro tvorbu routovací tabulky. Definice routování předáváme v poli do @RouteConfig:
  • cesta routy
  • jméno routy
  • jaká komponenta má být na routu namapována
 • Například chceme domovskou routu mít jako defautní, což nastavíme parametrem useAsDefault: true.
 • základní podstata je v tom, že každá routa se mapuje na komponentu.
 //@RouteConfig([
  {path: '/home',    name: 'Home',    component: HomeComponent, useAsDefault: true },
  {path: '/about',    name: 'About',    component: AboutComponent },
  {path: '/experiments', name: 'Experiments', component: ExperimentsComponent }
 ])//
 

Providers

 • do definice dekorování komponenty přidáme i služby StateService a ExperimentsService
 //
 import {Component} from 'angular2/core';
 import {RouteConfig, ROUTER_DIRECTIVES} from 'angular2/router';
 import {AboutComponent} from './about/about.component';
 import {ExperimentsComponent} from './experiments/experiments.component';
 import {HomeComponent} from './home/home.component';
 import {StateService} from './common/state.service';
 import {ExperimentsService} from './common/experiments.service';
 @Component({
  selector: 'app',
  templateUrl: 'app/app.component.html',
  styleUrls: ['app/app.component.css'],
  directives: [ROUTER_DIRECTIVES],
  providers: [StateService, ExperimentsService],
 })
 @RouteConfig([
  {path: '/home',    name: 'Home',    component: HomeComponent, useAsDefault: true },
  {path: '/about',    name: 'About',    component: AboutComponent },
  {path: '/experiments', name: 'Experiments', component: ExperimentsComponent }
 ])
 export class AppComponent {}//
 

Aplikace repeat pravidla z CIDER

 • vytvořím si nový soubor home.component.ts a v něm vytvořím třídu HomeComponent
 • opět importuji závislosti a odekoruji
 • importuji třídu StateService k uchovávání stavu mezi routami. Dependency injection funguje v Angularu 2 v konstruktoru, takže do nově vytvořené třídy jeden přidám a udělám inject pro StateService.
 • Komponenty mají na svůj životní cyklus navázané hookování a můžeme jej použít k sekvenci jejich práce.
  • například chceme získat a nastavit zprávu z StateService poté, co je komponenta inicializována
   • použije se ngOnInit hook
 //
 import {Component} from 'angular2/core';
 import {StateService} from '../common/state.service';
 export class HomeComponent {
  title: string = 'Home Page';
  body: string = 'This is the about home body';
  message: string;
 constructor(private _StateService: StateService) { }
 ngOnInit() {
   this.message = this._StateService.getMessage();
  }
 updateMessage(m: string): void {
   this._StateService.setMessage(m);
  }
 }//
 

Vlastní StateService, kterou jsme předali přes DI do HomeComponenty

 • Nyní vytvořím StateService, kterou jsem předtím předal jako “providera” v App komponentě.
 //export class StateService {
  private _message = 'Hello Message';
 getMessage(): string {
   return this._message;
  };
 setMessage(newMessage: string): void {
   this._message = newMessage;
  };
 }//
 

Injectable dekorace

 • Tady to začíná být zajímavé. Když chceme učinit StateService dostupnou pro injektnutí v jiných komponentách, prvním krokem je importovat Injectable a pak třídu odekorujeme.
 import {Injectable} from 'angular2/core';
 @Injectable()
 export class StateService {
 

User input události

 • Již se nezachycují pomocí přidávání vlastních angular direktiv, ale prostřednictvím zachytávání nativních DOM událostí a jejich zabalováním do rodičovských věcí. Na příkladu níže je vidět, jak zachytím “click” událost a zavolám metodu updateMessage, která patří komponentě, která tuto šablonu vlastní.

Two-way data binding

 • V Angular 2 jde vlastně o jednosměrný data-binding aplikovaný dvakrát.
 • Lze také bindovat na vlastnosti pomocí závorkové syntaxe.
 • kombinujeme “property binding” (component to view) a “event binding” (view to component) k dosažení two-way data binding.
 • Řešení je překvapivě jednoduché: zabalíme ngModel do “dvouzávorek”
 <input type="text" [(ngModel)]="message" placeholder="Message">

Tady je příklad v daném kontextu:

 //
 <h1>{{title}}</h1>
 {{body}}
 <hr>
 <div>
   <h2 class="text-error">Home: {{message}}</h2>
   <form class="form-inline">
    <input type="text" [(ngModel)]="message" placeholder="Message">
    <button type="submit" class="btn" (click)="updateMessage(message)">Update Message</button>
   </form>
 </div>//
 

Routing markup

 • Když jsme v app.component.ts definovali routy, je potřeba vložit ještě do šablony této hlavní komponenty ty routy také. Vkládáme pomocí router-outlet.
 //<div id="container">
   <router-outlet></router-outlet>
 </div>//
 
 • Pomocí routerLink ve formě [routerLink]=“['/Home']”. Ta hodnota, co se předává do routerLink je jméno routy definované v app.componentě.
 <h1 id="logo">
  <a [routerLink]="['/Home']"></a>
 </h1>
 <div id="menu">
  <a [routerLink]="['/Home']" class="btn">Home</a>
  <a [routerLink]="['/About']" class="btn">About</a>
  <a [routerLink]="['/Experiments']" class="btn">Experiments</a>
 </div>
 

Build přes Gulp

 • založeno na tomto tutoriálu
 • pro komplexnější aplikace je Gulp vhodnější než nástroje z příkazové řádky
 • umožňuje oddělit výstup build skriptu do separátních složek
 • zároveň je možnost ponechat si nástroje příkazové řádky, např. tsc

Přidáme gulp do projektu:

 "gulp": "^3.9.0",
 "gulp-typescript": "^2.8.0",
 "del": "^2.1.0"
 

Vytvořím gulpgile:

 const gulp = require('gulp');
 const del = require('del');
 const typescript = require('gulp-typescript');
 const tscConfig = require('./tsconfig.json');
 // clean the contents of the distribution directory
 gulp.task('clean', function () {
   return del('dist/**/*');
 });
 // TypeScript compile
 gulp.task('compile', ['clean'], function () {
   return gulp
     .src('app/**/*.ts')
     .pipe(typescript(tscConfig.compilerOptions))
     .pipe(gulp.dest('dist/app'));
 });
 gulp.task('build', ['compile']);
 gulp.task('default', ['build']);
 
* všechen zkompilovaný bordel se bude nyní ukládat do složky //dist/app// a už se nebude míchat se zdrojovým kódem
* konfigurace kompilátoru se načítá ze souboru **tsconfig.js**
* zatím se nám tedy buildí do složky //dist// (to dělá Gulp), ale tsc nám stále buildí ke zdrojovým kódům, je nutné to ještě upravit
* docílím tak, že v tsconfig.js přidám ještě parametr **"outDir": "dist/app"**

Sourcemap

 • Unfortunately gulp-typescript does not generate sourcemaps and as a result ignores the sourceMap compiler option in tsconf.js. This can be added via the gulp-sourcemaps plugin.
 • Adding sourcemaps to the build is simply a matter of installing the plugin then wrapping the typescript compile step as follows:
 const sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
 ...
 // TypeScript compile
 gulp.task('compile', ['clean'], function () {
  return gulp
   .src(tscConfig.files)
   .pipe(sourcemaps.init())     // <--- sourcemaps
   .pipe(typescript(tscConfig.compilerOptions))
   .pipe(sourcemaps.write('.'))   // <--- sourcemaps
   .pipe(gulp.dest('dist/app')); 
 });
 

HANDLING STATIC FILES

 • The current gulpfile writes the generated JavaScript files to the dist folder, however, in order to run the application this folder also needs a copy of the HTML, CSS and external libraries.
 • The Tour of Heroes index.html grabs the external libraries direct from the folders where they were installed by npm (in node_modules) and we do not want that!
 • Můžeme proto přidat do gulpfile.js build krok, který zkopíruje závislosti do dist/libs
 // copy dependencies
 gulp.task('copy:libs', ['clean'], function() {
  return gulp.src([
    'node_modules/angular2/bundles/angular2-polyfills.js',
    'node_modules/systemjs/dist/system.src.js',
    'node_modules/rxjs/bundles/Rx.js',
    'node_modules/angular2/bundles/angular2.dev.js',
    'node_modules/angular2/bundles/router.dev.js'
   ])
   .pipe(gulp.dest('dist/lib'))
 });
 

Pak upravím URL v index.html:

 <script src="lib/angular2-polyfills.js"></script>
 <script src="lib/system.src.js"></script>
 <script src="lib/Rx.js"></script>
 <script src="lib/angular2.dev.js"></script>
 <script src="lib/router.dev.js"></script> 
 
* The build also needs to copy the index.html file and any component templates / CSS to the dist folder. Here’s a suitable build step:
 // copy static assets - i.e. non TypeScript compiled source
 gulp.task('copy:assets', ['clean'], function() {
  return gulp.src(['app/**/*', 'index.html', 'styles.css', '!app/**/*.ts'], { base : './' })
   .pipe(gulp.dest('dist'))
 });
 

Dodání live reload

Linting

angular_2.txt · Last modified: 2016/02/06 17:40 by buddha